ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ
งานการเงิน
วินัยและการรักษาวินัย
สมัยประชุมสภา
แจ้งการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.154.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,883,555  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

                เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก จำนวน  19  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการบรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                เป้าหมาย

                        เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

                        ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้

                                1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

                                2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

                                3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

                                4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ตัวชี้วัด

                                1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

                                2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

                                3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

                                4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                เป้าหมาย

                        เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  

แนวทางการพัฒนา

                        1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                        2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

                        3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

                        4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

                        5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

                ตัวชี้วัด

                                     1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

                                     2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

                                     3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

                        เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ    ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสาตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

                แนวทางการพัฒนา

                        1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

                        2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

                ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

                        2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                เป้าหมาย

                        เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

                        1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                        2.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                        2.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง             

                5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                เป้าหมาย

                        เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                แนวทางการพัฒนา

                        1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                        2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

                        3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

                        4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

                ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                        2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

                        3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)

                        4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  แนวนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย

                        เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา

                        ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจาก    รัฐบาล

                        1.  การถ่ายโอนงานภารกิจด้านต่างๆ

                        2.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ

                        2.  นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้รับการตอบสนอง

บริการออนไลน์
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-960001   Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.