หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกสระโนนละหุ่ง หมู่ที่ 4 
      โครงการขุดลอกสระโนนละหุ่ง หมู่ที่ 4  กว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,024 ลบ.ม ความลาดเอียง 1/2 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ชีวึก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 235,000 บาท
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559) 
     
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   จดหมายข่าว
   การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ชีวึก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.พังเทียม โครงการวางท่อ คสล. บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 (คลองจันราช)
   ประกาศ อบต.พังเทียม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางทองเมี้ยน)
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุศรีละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๓ (สายไปบ้านตาจง)
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๓ (สายไปหน1องเฒ่ากา)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ ...
โครงการประเพณีแห่รูปเหมือนหลวงปู่ทอง ประจำปี  255๙ ...
โครงการสืบสานประเพณีรำโทน และรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี  ๒๕๕๙ ...
บัณฑิตน้อย ...
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557  
9apps apk
9apps apk